Kontakt Serwis Gdzie kupić

Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI COMITOR.PL

 

I. WSTĘP

1. Polityka prywatności Sklepu jest skierowana do Klientów Sklepu i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych osobowych, prawa i obowiązki Klienta oraz wskazuje sposób zabezpieczenia danych osobowych. Brak akceptacji przez Klienta niniejszej Polityki prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu, w tym składania Zamówień.

2. Regulamin Sklepu jest dostępny pod adresem: kuchnia.comitor.pl.

3. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce prywatności zdefiniowane inaczej.

4. Administratorem danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami, zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest COMITOR Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 183, 94 – 104 Łódź, NIP 7272547437, KRS 0000088742.

 

II. ZBIERANE DANE ORAZ INFORMACJE

1. Klient może przeglądać ofertę Sklepu bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Polityki prywatności dotyczących danych zbieranych automatycznie.

2. Dane w celu realizacji Zamówienia:

a. Zgodnie z Regulaminem warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest m.in. podanie danych Klienta. Klient podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia przez COMITOR.PL, gdyż COMITOR.PL nie będzie miał możliwości przyjęcia Zamówienia i skontaktowania się z Klientem w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia Umowy.

b. COMITOR.PL zbiera następujące dane Klienta: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy Towaru oraz inne dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie.

c. COMITOR.PL zbiera dane Klienta w celu zawarcia z Klientem Umowy i w związku z wykonywaniem Umowy.

d. Rejestracja Konta wymaga od Klienta podania hasła zabezpieczającego Konto. W haśle należy użyć unikatowej kombinacji liczb, liter i znaków.

e. Hasło jest poufne i winno być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Klienta.

3. Informacje zbierane automatycznie

a. Podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu automatycznie zbierane są informacje dotyczące Klienta w zakresie m.in. adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego lub zainteresowań Klienta. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”).

b. Pliki cookies to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Klienta podczas przeglądania strony internetowej Sklepu.

c. Pliki cookies zapamiętują preferencje Klienta, co umożliwia m.in.: podnoszenie jakości świadczonych przez COMITOR.PL usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Towarów, tworzenie statystyk oglądalności, śledzenie preferencji Klienta oraz utrzymywania sesji zalogowanego Klienta.

d. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.

e. Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta.

f. Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.

g. Klient, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.

h. COMITOR.PL uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

 

III. Wykorzystanie danych

1. Dane podane przez Klienta COMITOR.PL wykorzystuje w celu:

a. realizacji Umowy, Zamówienia oraz zapewnienia stosownej obsługi Klienta,

b. przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Klientów,

c. wsparcia, realizacji procesów płatności,

d. dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu,

2. COMITOR.PL przekazuje dane Klienta innym podmiotom, świadczącym usługi na rzecz Sklepu, na rzecz Klienta lub biorącym udział w procesie realizacji Zamówienia bądź reklamacji na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania wskazanych czynności. Oznacza to, że dane osobowe są powierzane m.in. kurierom, ubezpieczycielom oraz instytucjom finansowym.

3. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta z pracownikiem/konsultantem COMITOR.PL, w tym poprzez infolinię, są wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu z Klientem i udzielenia Klientom pomocy.

4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Klientów odwiedzających Sklep, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz. Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu.

 

IV. Prawo dostępu do danych osobowych

1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania oraz usunięcia danych osobowych. Żądanie zaniechania przetwarzania danych osobowych oraz żądanie usunięcia danych skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu, w tym składania Zamówień

2. Z chwilą zaakceptowania przez Klienta Zamówienia zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia Zamówienia, w tym wystawienia dokumentu księgowego.

3. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonywać po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w Sklepie przy użyciu hasła. COMITOR.PL zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

 

V. Zabezpieczenie danych osobowych

1. COMITOR.PL jako administrator danych osobowych stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

2. Klient zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.

3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.

4. Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić COMITOR.PL o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Klienta naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu.

 

VI. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub produktów innych podmiotów niż COMITOR.PL, które zostały zamieszczone w Sklepie komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu celu handlowego.

2. COMITOR.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Sklepu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W takim wypadku znajdzie zastosowanie pkt. VIII. 3 niniejszej Polityki prywatności.

 

VII. Kontakt

1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres COMITOR.PL wskazany w Regulaminie.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2015 r.

2. Zasady określone w Polityce prywatności podlegają prawu polskiemu.

3. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki prywatności w przypadku zaistnienia: (a) okoliczności Siły Wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, (c) zmiany oferty lub polityki COMITOR.PL. COMITOR.PL powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu oraz Polityki prywatności, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta (wskazany w danych rejestracyjnych wprowadzonych przez Klienta). Klient będzie związani postanowieniami nowej Polityki prywatności, o ile nie wypowie Polityki prywatności w terminie trzech (3) dni od dnia jego powiadomienia o zmianie Polityki prywatności.

Do góry
Masz pytania?

W czym możemy pomóc?

INFOLINIA
0-801 25 26 26
Wyślij zapytanie
Porównanie produktów:
Porównaj

Zapis do Newslettera