Kontakt Serwis Gdzie kupić

Gwarancja na zlewozmywaki Blanco

 

 

Firma BLANCO nie oferuje międzynarodowej gwarancji producenta. Gwarancja podstawowa 2 letnia obowiązuje tylko na terenie Polski, zaś gwarantem jest wyłączny importer produktów BLANCO w Polsce, firma Comitor Sp. z o.o. Sieć serwisowa produktów BLANCO, zorganizowana przez firmę Comitor Sp. z o.o. honoruje wyłącznie własne gwarancje.

 

 

Warunki wykonywania gwarancji na zlewozmywak Blanco - informacje uzupełniające

Dokument gwarancyjny do pobrania w stopce strony.

 

 

Informujemy, że dniem 01.01.2019r. Spółka Comitor dokonała zmiany w zakresie Kart gwarancyjnych wydawanych do produktów Blanco.  Karty gwarancyjne w formie papierowej książeczki nie będą już przy sprzedaży dostarczane wraz z produktem. Kartę gwarancyjną każdy Klient będzie mógł pobrać samodzielnie z niniejszej strony internetowej. Dokument gwarancyjny do pobrania w stopce strony.

Karty gwarancyjne w formie papierowej jakie posiadają Państwo do zakupionych wcześniej produktów zachowują ważność. Klienci w dalszym ciągu będą mogli dokonać ich rejestracji w celu uzyskania wieczystej gwarancji. Warunki obowiązujące w wersji papierowej karty nie ulegają zmianie.

 

 

Gwarancja na zlewozmywaki Blanco dotyczy  wyłącznie zlewozmywaków marki BLANCO zakupionych przez konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą i zamontowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przeznaczonych wyłącznie do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego zakupionych na terenie Polski, pochodzących wyłącznie z dystrybucji Comitor Sp. z o.o.


Oznakowanie, że produkt jest przeznaczony do użytku domowego jest umieszczone w Instrukcji montażu i pielęgnacji produktu dołączonej do zlewozmywaka przez producenta. Użytkowanie produktu w celach komercyjnych i/lub przemysłowych (w firmie, przedsiębiorstwie) jest użytkowaniem produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Uprawnienia z gwarancji przysługują po przedłożeniu dowodu zakupu wraz z kartą gwarancyjną pobraną ze strony  https://comitor.pl/serwis/warunki-gwarancyjne/gwarancja-na-zlewozmywaki-blanco/. Dowód zakupu winien zawierać datę zakupu i dane/symbol urządzenia Brak dowodu zakupu i/lub dowód zakupu nie zawierający danych urządzenia oznacza, że karta gwarancyjna  jest nieważna. Gwarancja nie wymaga pieczęci i/lub podpisu sprzedawcy na karcie.

Użytkownik traci uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji, jeżeli nie zawiadomi Gwaranta o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od daty jej wykrycia. Jest to istotne, ponieważ każda ujawniona wada może powodować kolejne usterki a także doprowadzić do sytuacji, kiedy jej usunięcie przez zaniechanie użytkownika stanie się niemożliwe. Nie zgłoszenie zauważonej wady w czasie 2 miesięcy powoduje utratę praw do naprawy gwarancyjnej usterki, która w następstwie takiej eksploatacji wystąpi.

 

 

Zakres gwarancji

Gwarant udziela kupującemu-użytkownikowi 2 letniej gwarancji na korpus zlewozmywaka oraz na pozostałe akcesoria będące jego wyposażeniem a w szczególności:


a) Ukryte wady strukturalne, pęknięcia zewnętrzne o ile nie zostały spowodowane czynnikami zewnętrznymi, jedynie wynikające z wady tkwiącej w produkcie.


b) Odkształcenia fabryczne powstałe w procesie produkcyjnym wykraczające poza tolerancję wymiaru wykryte przed montażem zlewozmywaka. W zlewozmywakach z kompozytu Silgranit dopuszczalne jest wygięcie do 3mm, które jest niwelowane dzięki właściwemu montażowi. W zlewozmywakach ceramicznych dopuszczalne są zmiany grubości w zakresie do 4 mm. Wygięcie jak i zmiana grubości jest wynikiem procesu technologicznego, nie wpływa na wytrzymałość i użytkowanie wyrobu i nie jest traktowane jako wada lub usterka, nie podlega niniejszej gwarancji.


c) Odbarwienia i zmiany kolorystyczne, o ile nie zostały spowodowane użyciem środka chemicznego, termicznego uszkodzenia lub niewłaściwą pielęgnacją i użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem.

 

 

Gwarancja dotyczy najczęściej rzeczy użytkowanej, w której podczas eksploatacji ujawniła się wada tkwiąca w sprzedanej rzeczy niemożliwa do wykrycia podczas odbioru, zakupu zlewozmywaka. Wszelkie wady  i usterki, których istnienie kupujący może stwierdzić w chwili zawarcia umowy i wydania rzeczy winny być rozstrzygane bezpośrednio ze sprzedawcą, który wydał kupującemu towar. Wady i usterki wykryte przed użytkowaniem towaru jak np. pęknięcia, zarysowania, wyszczerbienia, nie są więc objęte gwarancją. Mogły one powstać u pośredników sprzedaży, podczas niewłaściwego transportu czy przechowywania lub podczas nieostrożnego montażu.

Sprawdzajmy towar przy zakupie !

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody wynikłe z niewłaściwego zainstalowania wyrobu niezgodnego z zaleceniami producenta w załączonej do produktu Instrukcji instalacji urządzenia oraz informacją zawartą na stronie www.comitor.pl/serwis/instrukcje/

Najczęściej występującym błędem przy montażu jest wycięcie zbyt małego otworu w blacie - patrz zdjęcie obok - lub nieostrożność, w wyniku których zlewozmywak kompozytowy lub ceramiczny może ulec pęknięciu lub wyszczerbieniu. Zlewozmywaki wykonane ze stali szlachetnej przez nieostrożność mogą ulec deformacji lub zarysowaniu, a przez kontakt z narzędziami wykonanymi ze stopu który rdzewieje, może na ich powierzchni pojawić się rdza.

Zlewozmywak służy do mycia naczyń oraz produktów spożywczych i usuwania zbędnych płynów pozostałych z gotowania potraw. To oznacza, że śmiało możemy wykonywać wszelkie czynności kuchenne, w tym np. odcedzanie lub blanszowanie warzyw.

Zlewozmywak nie jest jednak płytą termoizolacyjną służącą do odstawiania gorących naczyń, garnków i patelni. Do tego służą żaroodporne deski szklane, które są do nabycia w naszej firmie.

Odstawianie gorących naczyń powinno odbywać się na przedmiot do tego przeznaczony i spełniający odpowiednie atesty bezpieczeństwa.

Naczynia zdjęte z kuchenki z gotowania mogą posiadać o wiele wyższą temperaturę niż wytrzymałość zlewozmywaka i mogą doprowadzić do jego uszkodzenia, pęknięcia lub trwałego przebarwienia. Gorące naczynie odstawione na powierzchnię zlewozmywaka np. do wystudzenia, przekazuje temperaturę na zlewozmywak i zachodzi fizyczne zjawisko rozszerzalności cieplnej materiałów. W przypadku kiedy zlewozmywak jest ciasno obsadzony i skręcony uchwytami do blatu, brak miejsca może spowodować jego napięcie i w konsekwencji pęknięcie. Odstawianie gorących naczyń jest zatem użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem i tego typu uszkodzenia  nie są objęte gwarancją.

COMITOR Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za usterki powstałe na skutek nieprzestrzegania zaleceń zawartych w Instrukcji pielęgnacji produktu zawartej w dokumentacji załączonej do zlewozmywaka oraz na stronie  https://comitor.pl/serwis/  w zakładce  porady.  Należy pamiętać, aby ściśle stosować się do zaleceń producenta, nie wylewać do zlewozmywaka chemii budowlanej przy remontach i przede wszystkim unikać wszelkich środków, które w opisie zawierają chlor (chlorki, chloryny, podchloryny) lub kwas solny czy sól kwasu podchlorynowego. Nie należy również używać płynów z silnym stężeniem soli,  proszku do szorowania ani zmywaków z wiórów stalowych. Mogą one trwale uszkodzić powierzchnię zlewozmywaka.

Świadczenia z gwarancji nie obejmują czynności pielęgnacyjnych opisanych w Instrukcji montażu i pielęgnacji produktu oraz na stronie  https://comitor.pl/serwis/serwis-radzi/  .  Do codziennej pielęgnacji oraz do zabiegów profilaktycznych zalecane są środki, które w żaden sposób nie powodują przebarwień czy plam, nie wchodzą w reakcję z materiałem z którego wykonany jest produkt. Jeżeli zastosowane zostały odpowiednie środki a zlewozmywak uległ przebarwieniu, najprawdopodobniej chodzi tu o osad wapienny, który związany jest z twardością wody. Zastosuj metody usuwania osadu i zabrudzeń opisane w zakładce "Porady", a walory estetyczne zlewozmywaka z pewnością zostaną przywrócone.

Odpowiedzialność z gwarancji obejmuje tylko udowodnione wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie, a więc usterki spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi. Do takich usterek nie należą usterki mechaniczne spowodowane przez użytkownika m.in. pęknięcie, odprysk, wgniecenie powierzchni na skutek upadku ciężkich lub ostrych przedmiotów. Zlewozmywaki Blanco posiadają dużą wytrzymałość na uderzenia eksploatacyjne, jednak prawa fizyki są bezwzględne. Doradzamy ostrożność i unikanie upadków przedmiotów na zlewozmywak, które mogą trwale uszkodzić jego powierzchnię, czego nie obejmuje gwarancja. Są to uszkodzenia mechaniczne spowodowane przyczyną zewnętrzną a nie wadą tkwiącą w rzeczy.
W celu zabezpieczenia komory zlewozmywaka przed tego typu uszkodzeniami w czasie użytkowania przedmiotów mogących uszkodzić zlewozmywak, doradzamy umieścić w komorze ogólnie dostępny materiał ochronny w postaci maty,  który ochroni zlewozmywak podczas upadku takich przedmiotów – norma PN-EN 13310:2003 załącznik A „Konserwacja i użytkowanie zlewozmywaków kuchennych”.

Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do Gwaranta z tym, że wymiana produktu na nowy, wolny od wad może nastąpić jedynie w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej produktu niemożliwej do usunięcia. W przypadku, gdyby dostawa nowego zlewozmywaka lub jego wyposażenia nie była możliwa z powodu zaprzestania produkcji koloru lub modelu, kupującemu-użytkownikowi przysługuje prawo wyboru odpowiednio innego koloru, a w przypadku niedostępności modelu, innego aktualnie oferowanego modelu w cenie nie wyższej niż model reklamowany.  Aktualny wykaz produktów dostępnych w sprzedaży : https://comitor.pl/serwis/warunki-gwarancyjne/gwarancja-na-zlewozmywaki-blanco/

Gwarancja wyłącza uprawnienia użytkownika do zwrotu gotówki.

W przypadku interwencji serwisowych objętych 2 letnią gwarancją dokonywanych przez pracowników serwisu Gwaranta w miejscu zainstalowania produktu klient zobowiązany jest do zapewnienia swobodnego dostępu do produktu umożliwiającego dokonanie demontażu, montażu lub jego naprawy a zwłaszcza do odcięcia instalacji wodnej przez zakręcenie zaworów zasilających. Czynności  gwarancyjne wykonywane są w miejscu montażu produktu, Gwarant nie ponosi kosztów poniesionych przez użytkownika w przypadku samowolnego demontażu zlewozmywaka,  jego wyposażenia  i/lub wysyłki do Gwaranta bez wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z Gwarantem.

 

 

Informacje dodatkowe

Zgłaszając reklamację z tytułu niniejszej gwarancji, użytkownik oznajmia, iż zapoznał się i akceptuje warunki i postanowienia niniejszej gwarancji.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Więcej o sposobie zgłaszania reklamacji jak i o jej rozpatrzeniu w dokumencie gwarancyjnym – do pobrania w stopce poniżej

 

 

Zapraszamy do kontaktu

Barbara Wiaderna
Asystent działu serwisu
+48 42 689 10 17
Mariusz Dewicki
Kierownik działu serwisu i administracji
+48 42 689 10 20
Serwis Comitor
Do góry
Masz pytania?

W czym możemy pomóc?

INFOLINIA
801 BLANCO (25 26 26)
Wyślij zapytanie
Porównanie produktów:
Porównaj
COMITOR

Zapisz się
do Newslettera Poznaj nasze nowości oraz wyjątkowe oferty


COMITOR

Akceptacja RODO

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

 

Zanim przejdziesz do serwisu lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. W związku z wprowadzanymi zmianami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy podzielić się z Państwem informacją o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę COMITOR. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe warunki.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) COMITOR sp. z o. o. informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COMITOR sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Laskowicka 24, 94-111 Łódź, NIP 7272547437, KRS 0000088742 (dalej jako: „COMITOR”, „Comitor sp. z o.o.”);
 2. COMITOR powołał Inspektora ochrony danych osobowych. Inspektorem ochrony danych osobowych jest pani Elżbieta Baćko, dostępna pod numerem telefonu: 42 689 10 04 oraz adresem mailowym: iodo@comitor.pl.
 3. Wspólne administrowanie danymi osobowymi na podstawie art. 26 ust. 1 Rozporządzenia nie ma wpływu na realizację uprawnień przysługujących Pani/Panu na podstawie Rozporządzenia.
 4. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe z uwagi na korzystanie przez Panią/Pana z naszych usług, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia. Jeżeli korzysta Pani/Pan z naszej oferty wydłużonej gwarancji – w celu realizacji wybranej przez Panią/Pana opcji gwarancji. Niezależnie od powyższego, może Pani/Pan udzielić odrębnej, dobrowolnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych COMITOR.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą nasi zaufani partnerzy – operatorzy płatności, operatorzy płatności elektronicznych, obsługujące nas podmioty informatyczne, producenci wybranego przez Państwa towaru (jeżeli jest to niezbędne dla realizacji uprawnień wynikających z gwarancji), a w razie takiej konieczności – także obsługujące nas kancelarie prawne.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji na Pani/Pana rzecz wybranej usługi, a jeżeli korzysta Pani/Pan z naszej wydłużonej gwarancji – także przez czas, na który udzielana jest gwarancja. Jeżeli udzielił Pan/Pani zgody na przesyłanie informacji handlowych – wtedy podany adres e-mail przechowany będzie także do czasu cofnięcia zgody, na warunkach określonych w formularzu zgody marketingowej.
 9. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pani/Pan uprawniony do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest sprzeczne z przepisami prawa.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia na Pana/Pani rzecz wybranej usługi.
 13. Jeżeli korzystają Państwo z naszej strony internetowej, korzystamy z ciasteczek oraz Google Analytics. Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności.

Więcej informacji o RODO znajdą Państwo m.in. tutaj.

Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt – chętnie udzielimy Państwu dalszych informacji.

Pozdrawiamy, zespół COMITOR sp. z o.o.

Ustawienia zaawansowane