Kontakt Serwis Gdzie kupić

Regulamin sklepu

Dla zagwarantowania przejrzystości współpracy COMITOR sp. z o.o. stworzył Regulamin, który określa zasady korzystania ze Sklepu, dostarczania i realizacji zamówień, zapłaty ceny sprzedaży, przysługujących Klientowi uprawnień w zakresie anulowania zamówienia lub odstąpienia od umowy oraz składania przez Klientów reklamacji.

Właścicielem Sklepu jest COMITOR Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Laskowicka 24, 94–111 Łódź, NIP 7272547437, KRS 0000088742.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących treści Regulaminu prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 56 Regulaminu.

 

UWAGI OGÓLNE

SYSTEMATYKA REGULAMINU

 1. Regulamin podzielony został na wewnętrzne jednostki redakcyjne, zgodnie z następującym spisem treści:

Spis treści:

DEFINICJE

WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DLA KORZYSTANIA ZE SKLEPU

REJESTRACJA ORAZ SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

REJESTRACJA

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ ORAZ ZAWIERANIE UMOWY

DANE OSOBOWE

ZMIANA, ANULOWANIE ORAZ REZYGNACJA Z ZAMÓWIEŃ ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

ZMIANA ZAMÓWIEŃ

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

ZWROT TOWARU

POSTANOWIENIE POZOSTAŁE

REKLAMACJE

UWAGI KOŃCOWE

KONTAKT

 

 

 1. Niezależnie od zastosowanego podziału, Regulamin stanowi kompleksową całość, a żadna z jego części nie powinna być interpretowana w oderwaniu od pozostałych.

 

 1. Regulamin:
 • dostępny jest na stronie internetowej comitor.pl, a także w siedzibie COMITOR;
 • pobrać można klikając

 

 

DEFINICJE

 1. Jeśli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, następującym zwrotom pisanym wielkimi literami nadano następujące znaczenie:

 

ADRES oznacza adres e-mail podany przez Klienta w procesie rejestracji i tworzenia Konta
COMITOR oznacza COMITOR Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Laskowicka 24, 94–111 Łódź, NIP 7272547437, KRS 0000088742
FORMULARZ ZAMÓWIENIA oznacza formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia
KLIENT oznacza osobę zamierzającą dokonać zakupów lub dokonującą zakupów w Sklepie
KONSUMENT oznacza osobę fizyczną, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową
PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
KONTO oznacza konto Klienta utworzone w Sklepie
REGULAMIN oznacza niniejszy regulamin Sklepu
SKLEP oznacza sklep internetowy COMITOR dostępny w domenie internetowej comitor.pl
TOWAR oznacza dostępne w Sklepie przedmioty będące przedmiotem Umowy
UMOWA oznacza umowę sprzedaży Towaru zawieraną pomiędzy Klientem a COMITOR
ZAMÓWIENIE oznacza oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy

 

 

WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DLA KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie:
 • komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z przeglądarki internetowej (a) Chrome, (b) Firefox, (c) Internet Explorer, (d) Opera lub (e) Safari;
 • jednej z przeglądarek, o których mowa w ppkt. (i) powyżej;
 • dostęp do Internetu;
 • aktywne konto e-mail.

REJESTRACJA ORAZ SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

REJESTRACJA

 1. Dla zawarcia Umowy niezbędne jest dokonanie prawidłowej rejestracji lub złożenie zamówienia bez rejestracji, przy jednoczesnym jednorazowym podaniu danych takich samych, jak w procesie rejestracji, tj. obligatoryjnie danych określonych w pkt. 7 Regulaminu i fakultatywnie danych określonych w pkt. 8 Regulaminu.
 2. Prawidłowa rejestracja następuje poprzez podanie następujących danych:
 • Imienia,
 • Nazwiska,
 • Adresu poczty e-mail;
 • Adresu korespondencyjnego;

 

 1. W przypadku chęci uzyskania przez Klienta faktury VAT w procesie rejestracji konieczne jest podanie także:
 • Numeru Identyfikacji Podatkowej;
 • nazwy firmy.

Dane z pkt 8 nie są niezbędne dla ukończenia rejestracji.

 1. Dane wprowadzone w procesie rejestracji lub przy składaniu zamówienia muszą być prawdziwe.
 2. Dla ukończenia rejestracji niezbędne jest także podanie oraz potwierdzenie hasła. W haśle należy użyć unikatowej kombinacji liczb, liter i znaków. Hasło jest poufne i winno być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Klienta.
 3. Ukończenie procesu rejestracji następuje poprzez kliknięcie pola Załóż konto oraz wprowadzenie formularza do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby COMITOR mógł się z nim zapoznać.
 4. Ukończenie procesu rejestracji równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez COMITOR danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizowania oraz rozliczania Zamówień.
 5. Rejestracja jest jednorazowa, a jej zakończenie wiąże się z utworzeniem dla Klienta indywidualnego Konta. Adres poczty e-mail oraz hasło są podstawą do późniejszego logowania do Konta.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ ORAZ ZAWIERANIE UMOWY

 1. Składanie Zamówień możliwe jest:
 • po dokonaniu rejestracji oraz utworzeniu Konta lub bez tych czynności, tj. poprzez podanie danych przy jednorazowym zamówieniu;
 • 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu.
 1. Zamówienie składane jest poprzez wypełnienie przez Klienta następujących czynności:
 • dodanie określonego Towaru do koszyka Sklepu. Wszystkie ceny Towarów podawane są w walucie złoty polski (PLN) oraz w kwocie brutto, tj. z uwzględnionym podatkiem VAT. Ceny Towarów nie zawierają wliczonych kosztów dostawy, które podawane są osobno, w koszyku Sklepu. Koszt dostawy wynosi 19,90 zł dla towaru o wadze do 30 kg. Koszt dostawy dla towaru o wadze powyżej 30 kg jest ustalany indywidualnie. Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 • klikniecie „Zamów i Zapłać” we właściwej zakładce Sklepu oraz wprowadzenie zamówienia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby COMITOR mógł się z nim zapoznać.
 • potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie w linka weryfikacyjnego przesłanego na ADRES.
 1. Umowa zawarta zostaje:
 • wraz z chwilą otrzymania przez COMITOR potwierdzenia Zamówienia, będącego oświadczeniem woli Klienta w przedmiocie zawarcia Umowy oraz (łącznie) potwierdzeniu przez COMITOR przyjęcia zamówienia do realizacji;
 • na warunkach określonych w Zleceniu oraz Regulaminie.

Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na Adres. Jeżeli Towar jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia i ewentualnej propozycji dalszej realizacji zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi na Adres podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z wyrażeniem przez Klienta zgody na utrwalenie potwierdzenia zawarcia Umowy w formie elektronicznej jako wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim.

 1. Realizacja Umowy przez COMITOR następuje:
 • od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9:00 do 16:00;
 • po uregulowaniu przez Klienta należności z tytułu Umowy, tj. po dokonaniu wpłaty za Towar oraz przesyłkę. Wpłata za Towar dokonywana jest przy odbiorze towaru za pobraniem lub przelewem na rachunek bankowy 81 1140 1108 0000 2060 7200 1001. Wpłata za Towar nastąpić winna w terminie 14. (słownie: czternastu) dni od dnia potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w punkcie 14 ppkt. (iii) Regulaminu. W przypadku niedokonania przez Klienta wpłaty za Towar COMITOR może odstąpić od Umowy poprzez skierowanie wiadomości e-mail na Adres o odstąpieniu od Umowy.
 1. Towar dostarczany jest:
 • bez jakichkolwiek wad lub usterek;
 • w fabrycznym opakowaniu lub w opakowaniu zastępczym, posiadającym właściwości opakowania oryginalnego;
 • w miejsce wskazane przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Domyślnym adresem dostawy jest adres wprowadzony w procesie rejestracji. Istnieje możliwość odbioru osobistego w Łodzi ul. Laskowicka 24, lub w Warszawie ul. Malborska 41, wówczas klient nie ponosi kosztów przesyłki. COMITOR nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu lub niedostarczenie Towaru wynikające z podania przez Klienta błędnego adresu dostawy.
 • za pośrednictwem:

Przesyłki kurierskiej DPD lub Rohlig Suus. W przypadku niepodjęcia paczki zastosowanie znajduje regulamin DPD lub Rohlig Suus w zakresie awizowania oraz zwrotu przesyłki; Koszty zwrotu niepodjętej w terminie przesyłki obciążają Klienta. COMITOR nadaje paczkę z Towarem w terminie nie dłuższym niż 3 (słownie: trzy) dni robocze od dnia zaksięgowania wpłaty za Towar;

 • wraz z fakturą VAT, o ile Klient zażądał jej wystawienia.

 

 

DANE OSOBOWE

 1. COMITOR oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych Klienta i przetwarza jego dane w celu realizacji usługi, udzielania gwarancji, a jeżeli Klient udzielił takiej zgody - także w celu wysyłania ofert handlowych.
 2. Wszystkie informacje o zasadach przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez COMITOR zawarte zostały w Polityce Prywatności.
 3. Dane Osobowe Klientów zbierane są wyłącznie w celu realizacji Zamówienia i wykonywaniem Umowy. Klient może udzielić dodatkowej zgody na przetwarzanie przez COMITOR danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych od COMITOR.
 4. Klient podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić realizację Zamówienia przez COMITOR.
 5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania oraz usunięcia danych osobowych. Żądanie zaniechania przetwarzania danych osobowych oraz żądanie usunięcia danych skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług COMITOR, w tym składania Zamówień
 6. Szczegółowe zasady zbierania oraz przetwarzania danych osobowych Klientów, jak i wszelkich innych informacji o Klientach określone zostały w polityce prywatności.
 7. Polityka prywatności dostępna jest na stronie internetowej comitor.pl, a także w siedzibie COMITOR.

 

ZMIANA, ANULOWANIE ORAZ REZYGNACJA Z ZAMÓWIEŃ ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Anulowanie zamówienia możliwe jest wyłącznie telefonicznie lub mailowo na adres: e-sklep@comitor.pl.
 2. COMITOR potwierdzi anulowanie zamówienia za pośrednictwem wiadomości mailowej wysłanej na Adres.

ZMIANA ZAMÓWIEŃ

 1. Zmiana zamówienia możliwa jest wyłącznie telefonicznie lub mailowo na adres: e-sklep@comitor.pl.
 2. COMITOR potwierdzi zmianę zamówienia za pośrednictwem wiadomości mailowej wysłanej na Adres.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może odstąpić od umowy w terminie 14 (słownie: czternaście) dni.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia doręczenia Klientowi lub wskazanej przez niego osobie zamówionych towarów.
 3. Jeśli Towary zamówione przez Klienta w ramach jednego Zamówienia dostarczane będą osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia doręczenia Klientowi lub wskazanej przez niego osobie ostatniej z rzeczy, partii lub części towarów.
 4. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:
  • przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 5. Klient może odstąpić od umowy poprzez:
 • skierowanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres COMITOR Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Laskowicka 24, 94–111 Łódź. Dla zachowania terminu określonego w punkcie 30 niezbędne jest skierowanie pisemnego oświadczenia do 14. (słownie: czternastego) dnia od doręczenia Klientowi towaru. Decydującym jest data stempla pocztowego.
 • skierowanie mailowego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres email e-sklep@comitor.pl Dla zachowania terminu określonego w punkcie 30 niezbędne jest wprowadzenie wszystkich danych wymaganych w formularzu do 14. (słownie: czternastego) dnia od doręczenia Klientowi towaru. Decydującym jest data przesłania wprowadzonych danych (transmisja danych).
 1. COMITOR po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu poinformuje Klienta o jego odebraniu.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu z zachowaniem zasad określonych w punktach od 30 do 36 Regulaminu prowadzi do uznania umowy za niezawartą.

  ZWROT TOWARU

 1. Odstąpienie od umowy skutkuje zobowiązaniem Klienta oraz COMITOR do wzajemnego zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony z tytułu umowy.
 2. W terminie 14. (słownie: czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy:
 • Klient zobowiązany jest od zwrotu otrzymanych towarów. Zwrot następuje na koszt Klienta poprzez przesłanie towaru na adres COMITOR Sp. z o.o. ul. Laskowicka 24, 94–111 Łódź, za pośrednictwem przesyłki;
 • COMITOR zobowiązany jest do zwrotu wszelkich płatności otrzymanych od Klienta, w tym koszt przesłania towaru do Klienta. COMITOR nie zwraca kosztów zwrotu towaru, o których mowa w punkcie 39 ppkt (i) powyżej.
 1. Zwrot kwot, o którym mowa w puncie 39 ppkt (ii) powyżej nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu. Inny sposób zwrotu towaru nie może wiązać się z powstaniem jakichkolwiek kosztów dodatkowych po stronie Klienta.
 2. COMITOR może wstrzymać się od zwrotu płatności, o którym mowa w punkcie 39 ppkt (ii) powyżej do chwili: (i) otrzymania Towaru lub (ii) przesłania przez Klienta potwierdzenia nadania towaru mailowo na adres e-sklep@comitor.pl lub pisemnie na adres COMITOR Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Laskowicka 24, 94–111 Łódź.
 3. Towar zwracany przez Klienta winien być kompletny, posiadać metki oraz nie nosić śladów używania ponad ślady wynikające z użytkowania niezbędnego dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 4. W przypadku stwierdzenia przez COMITOR, że Klient wykorzystywał Towar w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, Klient ponosić będzie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru.

 

POSTANOWIENIE POZOSTAŁE

REKLAMACJE

 1. W przypadku, gdy po otrzymaniu zamówionego Towaru Klient stwierdzi niezgodność Towaru z jego opisem widniejącym na zamówieniu, wady fabryczne lub uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego transportu Towaru, Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacji nie podlegają wady powstałe w wyniku niedbałego, niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem używania Towaru.
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że COMITOR niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez COMITOR albo COMITOR nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 4. Reklamacji dokonuje się w formie telefonicznej lub mailowej na podstawie dowodu zakupu.
 5. W przypadku, w którym COMITOR uzna to za niezbędne, Klient zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego Towaru, o czym zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanej na Adres. Przesłanie reklamowanego Towaru winno nastąpić za pośrednictwem przysyłki Poczty Polskiej.
 6. W przypadku konieczności dostarczenia Towaru do COMITOR, COMITOR zwróci Klientowi koszty przesyłki reklamowanego Towaru lub przyjmie przesyłkę za pobraniem.
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternaście) dni od dnia: (i) jej wpłynięcia do COMITOR za pośrednictwem formularza reklamacyjnego lub (ii) otrzymania przez COMITOR reklamowanego Towaru.
 8. Odpowiedź na reklamację przekazana zostanie Klientowi pisemnie lub drogą mailową.

 

UWAGI KOŃCOWE

 1. Wszystkie nazwy Towarów zamieszczone w Sklepie używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności zaś kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. COMITOR nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu. COMITOR nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Sklepu z uwagi na działanie siły wyższej.
 4. Regulamin zastosowanie znajduje w odniesieniu do konsumentów.

 

KONTAKT

 1. Wszelkie kontakty Klienta z COMITOR podejmowane są za pośrednictwem:
 • poczty e-mail pod adresem e-sklep@comitor.pl;
 • poczty tradycyjnej kierowanej na adres: COMITOR Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Laskowicka 24, 94–111 Łódź.
 • telefonu, pod numerem +48 42 689 10 00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9:00 do 16:00 (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora).

 

 

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu

Do góry
Masz pytania?

W czym możemy pomóc?

INFOLINIA
801 BLANCO (25 26 26)
Wyślij zapytanie
Porównanie produktów:
Porównaj
COMITOR

Zapisz się
do Newslettera Poznaj nasze nowości oraz wyjątkowe oferty


COMITOR

Akceptacja RODO

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

 

Zanim przejdziesz do serwisu lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. W związku z wprowadzanymi zmianami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy podzielić się z Państwem informacją o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę COMITOR. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe warunki.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) COMITOR sp. z o. o. informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COMITOR sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Laskowicka 24, 94-111 Łódź, NIP 7272547437, KRS 0000088742 (dalej jako: „COMITOR”, „Comitor sp. z o.o.”);
 2. COMITOR powołał Inspektora ochrony danych osobowych. Inspektorem ochrony danych osobowych jest pani Elżbieta Baćko, dostępna pod numerem telefonu: 42 689 10 04 oraz adresem mailowym: iodo@comitor.pl.
 3. Wspólne administrowanie danymi osobowymi na podstawie art. 26 ust. 1 Rozporządzenia nie ma wpływu na realizację uprawnień przysługujących Pani/Panu na podstawie Rozporządzenia.
 4. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe z uwagi na korzystanie przez Panią/Pana z naszych usług, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia. Jeżeli korzysta Pani/Pan z naszej oferty wydłużonej gwarancji – w celu realizacji wybranej przez Panią/Pana opcji gwarancji. Niezależnie od powyższego, może Pani/Pan udzielić odrębnej, dobrowolnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych COMITOR.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą nasi zaufani partnerzy – operatorzy płatności, operatorzy płatności elektronicznych, obsługujące nas podmioty informatyczne, producenci wybranego przez Państwa towaru (jeżeli jest to niezbędne dla realizacji uprawnień wynikających z gwarancji), a w razie takiej konieczności – także obsługujące nas kancelarie prawne.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji na Pani/Pana rzecz wybranej usługi, a jeżeli korzysta Pani/Pan z naszej wydłużonej gwarancji – także przez czas, na który udzielana jest gwarancja. Jeżeli udzielił Pan/Pani zgody na przesyłanie informacji handlowych – wtedy podany adres e-mail przechowany będzie także do czasu cofnięcia zgody, na warunkach określonych w formularzu zgody marketingowej.
 9. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pani/Pan uprawniony do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest sprzeczne z przepisami prawa.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia na Pana/Pani rzecz wybranej usługi.
 13. Jeżeli korzystają Państwo z naszej strony internetowej, korzystamy z ciasteczek oraz Google Analytics. Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności.

Więcej informacji o RODO znajdą Państwo m.in. tutaj.

Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt – chętnie udzielimy Państwu dalszych informacji.

Pozdrawiamy, zespół COMITOR sp. z o.o.

Ustawienia zaawansowane