Kontakt Serwis Gdzie kupić

Gwarancja jakości na selektory odpadków Blanco

Z pewnością zadają sobie Państwo pytanie, jak grupować odpadki, gdy w kuchni jest za mało miejsca na dodatkowe pojemniki? Przecież nie postawimy kilku koszy na śmieci rzędem pod ścianą. By rozpocząć przygodę z ekologią, wystarczy zaopatrzyć się w odpowiedni kosz na śmieci, specjalnie przeznaczony do segregacji odpadków, który wbrew pozorom nie zajmuje dużo miejsca.

Firma BLANCO nie oferuje międzynarodowej gwarancji producenta. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski, zaś gwarantem jest wyłączny importer produktów BLANCO w Polsce, firma Comitor Sp. z o.o. Tylko produkty zaopatrzone w kartę gwarancyjną firmy Comitor Sp. z o.o. i pochodzące wyłącznie z dystrybucji Comitor Sp. z o.o.o bjęte są  gwarancją. Sieć serwisowa produktów BLANCO, zorganizowana przez firmę Comitor Sp. z o.o. honoruje wyłącznie własne gwarancje.

Warunki gwarancyjne na selektory odpadków Blanco  - informacje uzupełniające

Dokument gwarancyjny do pobrania w stopce strony.

Informujemy, że w trosce o środowisko z dniem 01.01.2019r. Spółka Comitor dokonała zmiany w zakresie Kart gwarancyjnych wydawanych do produktów Blanco.  Karty gwarancyjne w formie papierowej książeczki nie będą już przy sprzedaży dostarczane wraz z produktem. Kartę gwarancyjną każdy Klient będzie mógł pobrać samodzielnie z niniejszej strony internetowej. Dokument gwarancyjny do pobrania w stopce strony poniżej .

 

Karty gwarancyjne w formie papierowej jakie posiadają Państwo do zakupionych wcześniej produktów zachowują ważność. Warunki obowiązujące w wersji papierowej karty nie ulegają zmianie.

 

 

Warunki

Gwarancja na selektory odpadków Blanco dotyczy  wyłącznie urządzeń zakupionych przez konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą i zamontowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przeznaczonych wyłącznie do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego zakupionych na terenie Polski, pochodzących wyłącznie z dystrybucji Comitor Sp. z o.o.

Oznakowanie, że produkt jest przeznaczony do użytku domowego jest umieszczone w Instrukcji montażu i pielęgnacji produktu dołączonej do produktu przez producenta. Użytkowanie produktów w celach komercyjnych i/lub przemysłowych (w firmie, przedsiębiorstwie) jest użytkowaniem produktów niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Uprawnienia z gwarancji przysługują po przedłożeniu dowodu zakupu wraz z kartą gwarancyjną pobraną ze strony https://comitor.pl/serwis/warunki-gwarancyjne/gwarancja-jakosci-na-selektory-odpadkow-blanco/ . Dowód zakupu winien zawierać datę zakupu i dane/symbol urządzenia Brak dowodu zakupu i/lub dowód zakupu nie zawierający danych urządzenia oznacza, że karta gwarancyjna  jest nieważna. Gwarancja nie wymaga pieczęci i/lub podpisu sprzedawcy na karcie.

Użytkownik traci uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji, jeżeli nie zawiadomi Gwaranta o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od daty jej wykrycia. Jest to istotne, ponieważ każda ujawniona wada może powodować kolejne usterki a także doprowadzić do sytuacji, kiedy jej usunięcie przez zaniechanie użytkownika stanie się niemożliwe. Nie zgłoszenie zauważonej wady w czasie 2 miesięcy powoduje utratę praw do naprawy gwarancyjnej usterki, która w następstwie takiej eksploatacji wystąpi.

Wszelkie naprawy i przeróbki wykonane poza Autoryzowanym Serwisem Comitor i/lub stosowanie nieoryginalnych części zamiennych w okresie gwarancyjnym również jest równoznaczne z utratą gwarancji.

 

 

Zakres gwarancji

Gwarant udziela kupującemu-użytkownikowi 2 letniej gwarancji na bezawaryjne funkcjonowanie selektorów odpadków Blanco od dnia w którym produkt został wydany na podstawie daty zamieszczonej na dokumencie zakupu. Odpowiedzialność z gwarancji obejmuje tylko udowodnione wady i usterki powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Niniejszą gwarancją objęte są awarie i usterki produktu spowodowane wyłącznie wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi. Gwarant zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady produktu, które powstały z przyczyn innych niż tkwiące w produkcie w momencie wydania go Kupującemu.

Gwarancja dotyczy najczęściej rzeczy użytkowanej, w której podczas eksploatacji ujawniła się wada tkwiąca w sprzedanej rzeczy niemożliwa do wykrycia podczas odbioru podczas zakupu urządzenia. Wadą taką nie są wady i usterki, których istnienie kupujący mógł ujawnić w chwili zawarcia umowy lub wydania rzeczy. W takich przypadkach wszelkie uszkodzenia selektora należy rozstrzygnąć bezpośrednio ze sprzedawcą, który wydał kupującemu towar. Wszelkie wady wykryte przed montażem jak np. złamania, zarysowania, zagięcia i odkształcenia, nie są objęte gwarancją. Mogły one powstać u pośredników sprzedaży (hurtownie, sklepy),  podczas niewłaściwego transportu czy przechowywania lub podczas nieostrożnego montażu za co gwarant nie ponosi odpowiedzialności.

Sprawdzajmy towar przy zakupie produktu!

Świadczenia z gwarancji nie obejmują montażu urządzeń . Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody wynikłe z niewłaściwego zainstalowania wyrobu niezgodnego z zaleceniami producenta określonymi w dokumentacji załączonej do produktu oraz informacją zawartą na stronie  https://comitor.pl/serwis/instrukcje/ Świadczenia z gwarancji nie obejmują usunięcia niewłaściwej pracy selektora z uwagi na złe wypoziomowanie, niewłaściwe połączenie elementów lub złą regulację, a w szczególności regulację drzwi frontowych czy dokręcenia poluzowanych części.

Gwarancją nie są objęte również uszkodzenia powierzchni powstałe na skutek czyszczenia nieodpowiednimi środkami np.: środkiem ścierno-czyszczącym lub zawierającym kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol lub pochodne a także uszkodzenia termiczne powstałe w wyniku czynności niezgodnych z zaleceniami producenta w załączonej do produktu Instrukcji montażu i pielęgnacji urządzenia oraz informacją zawartą na stronie https://comitor.pl/serwis/serwis-radzi/.   Wszelkie uszkodzenia powstałe na skutek czyszczenia nieodpowiednimi środkami, zakładanie nieodpowiednich worków na kosze lub przeciążenie selektora, nie są objęte niniejszą gwarancją. Mogą one trwale uszkodzić selektor lub jego podzespoły.

 

 

Informacje dodatkowe

Zgłaszając reklamację z tytułu niniejszej gwarancji, użytkownik oznajmia, iż zapoznał się i akceptuje warunki i postanowienia niniejszej gwarancji.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Więcej o sposobie zgłaszania reklamacji jak i o jej rozpatrzeniu w dokumencie gwarancyjnym – do pobrania w stopce poniżej

Zapraszamy do kontaktu

Barbara Wiaderna
Asystent działu serwisu
+48 42 689 10 17
Mariusz Dewicki
Kierownik działu serwisu i administracji
+48 42 689 10 20
Serwis Comitor
Do góry
Masz pytania?

W czym możemy pomóc?

INFOLINIA
801 BLANCO (25 26 26)
Wyślij zapytanie
Porównanie produktów:
Porównaj
COMITOR

Zapisz się
do Newslettera Poznaj nasze nowości oraz wyjątkowe oferty


COMITOR

Akceptacja RODO

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

 

Zanim przejdziesz do serwisu lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. W związku z wprowadzanymi zmianami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy podzielić się z Państwem informacją o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę COMITOR. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe warunki.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) COMITOR sp. z o. o. informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COMITOR sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Laskowicka 24, 94-111 Łódź, NIP 7272547437, KRS 0000088742 (dalej jako: „COMITOR”, „Comitor sp. z o.o.”);
 2. COMITOR powołał Inspektora ochrony danych osobowych. Inspektorem ochrony danych osobowych jest pani Elżbieta Baćko, dostępna pod numerem telefonu: 42 689 10 04 oraz adresem mailowym: iodo@comitor.pl.
 3. Wspólne administrowanie danymi osobowymi na podstawie art. 26 ust. 1 Rozporządzenia nie ma wpływu na realizację uprawnień przysługujących Pani/Panu na podstawie Rozporządzenia.
 4. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe z uwagi na korzystanie przez Panią/Pana z naszych usług, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia. Jeżeli korzysta Pani/Pan z naszej oferty wydłużonej gwarancji – w celu realizacji wybranej przez Panią/Pana opcji gwarancji. Niezależnie od powyższego, może Pani/Pan udzielić odrębnej, dobrowolnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych COMITOR.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą nasi zaufani partnerzy – operatorzy płatności, operatorzy płatności elektronicznych, obsługujące nas podmioty informatyczne, producenci wybranego przez Państwa towaru (jeżeli jest to niezbędne dla realizacji uprawnień wynikających z gwarancji), a w razie takiej konieczności – także obsługujące nas kancelarie prawne.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji na Pani/Pana rzecz wybranej usługi, a jeżeli korzysta Pani/Pan z naszej wydłużonej gwarancji – także przez czas, na który udzielana jest gwarancja. Jeżeli udzielił Pan/Pani zgody na przesyłanie informacji handlowych – wtedy podany adres e-mail przechowany będzie także do czasu cofnięcia zgody, na warunkach określonych w formularzu zgody marketingowej.
 9. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pani/Pan uprawniony do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest sprzeczne z przepisami prawa.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia na Pana/Pani rzecz wybranej usługi.
 13. Jeżeli korzystają Państwo z naszej strony internetowej, korzystamy z ciasteczek oraz Google Analytics. Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności.

Więcej informacji o RODO znajdą Państwo m.in. tutaj.

Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt – chętnie udzielimy Państwu dalszych informacji.

Pozdrawiamy, zespół COMITOR sp. z o.o.

Ustawienia zaawansowane